مدیرعامل هلدینگ متیل :

وجود مراکز خدماتی در کشور ضروری و نیاز کشور است