آدرس : تهران – خیابان شریعتی – خیابان شهید دستگردی (ظفر) – شماره ۶۹

 مدیریت : ۲۲۲۵۳۳۸۶ – ۲۲۲۵۳۳۶۸

 مالی : ۲۲۲۵۶۴۷۳

 بازرگانی : ۲۲۲۲۸۷۰۷

 اداری : ۲۲۲۲۲۹۳۰

امور شرکت ها : ۲۲۲۲۲۹۴۶

 روابط عمومی : ۲۲۲۲۲۹۵۸

فکس : ۲۲۲۵۳۴۱۵

کدپستی : ۱۹۱۱۸۳۴۷۱۳

ایمیل : info@metilsteel.ir

همچنین موقعیت مکانی ما در نقشه زیر موجود می باشد