آدرس : تهران – خیابان شریعتی – خیابان شهید دستگردی (ظفر) – شماره ۶۹

 

 مالی : 021۲۲۲۵۶۴۷۳

 بازرگانی : 021۲۲۲۲۸۷۰۷

 اداری : 021۲۲۲۲۲۹۳۰

امور شرکت ها : 021۲۲۲۲۲۹۴۶

 روابط عمومی : 021۲۲۲۲۲۹۵۸

فکس : 021۲۲۲۵۳۴۱۵

کدپستی : ۱۹۱۱۸۳۴۷۱۳

ایمیل : info@metilsteel.ir

همچنین موقعیت مکانی ما در نقشه زیر موجود می باشد