تازه ترین اخبار

سخن روز

مقام معظم رهبری : تمرکز بر زیرساخت ها، به خصوص حمل و نقل ریلی، توجه ویژه به قطعه سازی و تمرکز بر بخش معدن که بسیار هم عقب ماندگی داریم، بخش هایی هستند که باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند.

شرکت های گروه