مدیر حراست هلدینگ فولاد متیل انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، آقای اکبر جدیدی با پیشنهاد مدیر حراست شرکت فولاد مبارکه و تایید مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل، به عنوان مدیر حفاظت و صیانت هلدینگ فولاد متیل منصوب شد.