مصاحبه هامصاحبه


مصاحبه ماهنامه تخصصی پردازش با مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل

۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰


مصاحبه


مصاحبه ماهنامه تخصصی پردازش با مدیر عامل شرکت آهن و فولاد نور

۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰