750_464183pro-600x400-1

پیام ایمنی به مدیران (4): نگاهی بر مسئولیت قانونی مدیران در قبال ایمنی و سلامت کارگران

 

 

فصل چهارم قانون کار، مسئولیت مدیران را در قبال ایمنی و سلامت سرمایه‌های انسانی تبیین کرده است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، در قانون کار، مباحث و ماده قانون‌های مختلفی وجود دارد و در آن به موضوع ایمنی و سلامت کارگران پرداخته است که ما در این گزارش نگاهی گذرا بر آن داشته‌ایم:

بر اساس ماده 85 قانون کار برای صيانت نيروی انسانی و منابع مادی، كشور رعايت دستورالعمل‌هایی كه از طريق شورای عالی حفاظت فنی( جهت تامين حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ( جهت جلوگيری از بيماری‌های حرفه‌ای و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين می‌شود، برای كليه كارگاه‌ها، كارفرمايان، كارگران وكارآموزان الزامی است.

ماده 91 – كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهای موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالی حفاظت فنی برای تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگی كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداری از وسايل حافظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه كارگاه هستند.

ماده 92 – كليه واحدهای موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضای نوع كار در معرض بروز بيماری‌های ناشی از كار قرار دارد بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكی تشكيل دهند و حداقل سالی يكبار توسط مراكز بهداشتی درمانی از آنها معاينه و آزمايش‌های لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط کنند.
تبصره 1 – چنانچه با تشخيص شورای پزشكی نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماری ناشی از کار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد، كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شورای پزشكی مذكور بدون كاهش حق السعی، در قسمت مناسب ديگري تعيين کنند.
تبصره 2 – در صورت مشاهده چنين بيمارانی، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف به بازديد و تایید مجدد شرايط فنی و بهداشت و ايمنی محيط كار خواهد بود.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *