عضو جدید هیات مدیره هلدینگ فولاد متیل معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، سید سعید رفیعی پورعلوی، مدیر حقوقی شرکت فولادمبارکه به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره فولادمتیل منصوب گردید.