7دی ماه 1400، مهندس ولی‌اله ناظم الرعایا به عنوان یکی از کارشناسان خبره شرکت فولادمبارکه در حوزه HSE از هلدینگ فولاد متیل بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مهندس ناظم الرعایا که به منظور ارائه مشاوره در حوزه HSE برای هلدینگ فولادمتیل و شرکت‌های تابعه آن از شرکت فولاد متیل بازدید داشت، ضمن بررسی زیرساخت‌های موجود در این هلدینگ، به ضرورت مدیریت ریسک، در ساختار سازمانی هلدینگ و کل شرکت‌های زیرمجموعه تاکید کرد و گفت: لازم است تا ضوبط HSE برای شرکت‌های زیرمجموعه طراحی شوند و تحت نظارت هلدینگ پیاده‌سازی گردد.

یکی از موارد مطرح شده در این بازدید، تهیه و تکمیل اطلاعات درخصوص خطرات احتمالی در مجموعه هلدینگ فولاد متیل بود، چراکه تکمیل اطلاعات در این زمینه می‌تواند به عنوان یکی از اولین اقدامات مهم و اساسی برای ترسیم مدیریت ریسک در این مجموعه باشد که با همکاری پرسنل مجموعه می‌توان آن را تهیه کرد.

این گزارش می‌افزاید: ارزیابی ریسک کلی هلدینگ فولاد متیل با فرمت گردش کار شرکت فولادمبارکه یکی از مواردی بود که از سوی مهندس ناظم‌الرعایا بر آن تاکید شد. در واقع شناسایی کل خطرات ساختمان هلدینگ فولاد متیل از زوایای مختلف و اولویت‌بندی آنها به جهت رفع، همچنین ارائه پیشنهادات برای جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی با روشی به صرفه، راحت و قابل دسترس از جمله موارد مطرح شده در جریان این بازدید بود.

به اعتقاد این فعال حوزه HSE انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از رخداد اتفاقات قابل پیش‌بینی باید مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن مستندسازی مجموعه نیز شکل بگیرد.

در واقع با تهیه مستندات یادشده می‌توان یک زبان مشترک  HSE در منطقه جغرافیایی رسید تا در صورت لزوم توجیهات فنی برای دستگاههای ذیربط بر اساس دانش HSE آن سازمان به این ارگان ارائه شود.

شایان ذکر است طی بازدید انجام شده از هلدینگ فولاد متیل، نیاز به آموزش نیروی انسانی برای افزایش میزان بهره‌وری و آشنایی با  اقداماتی همچون مواجهه با خطرات و حوادث احتمالی در مجموعه همچون حوادث انسانی و آتش سوزی تاکید شد.

در مجموع می‌توان گفت: انتقال تجربه شرکت فولاد مبارکه در حوزهHSE  به هلدینگ فولاد متیل محوریت اصلی این بازدید بود که از این پس در کلیه شرکت‌های هلدینگ پیاده سازی خواهد شد.