در راستای برنامه مستمر  ومیدانی پایش عملکرد مراکز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل ،مدیرعامل هلدینگ مجتبی مهدیان ، رئیس هیات مدیره مهندس انتیکی نژاد ومعاونین فولاد متیل با حضور مدیر عامل شرکت فولاد گستر یزد مهندس ابوشمسیا از این شرکت بازدید وضمن بررسی خدمات برش ورق وطرح جابجایی و احداث بارانداز ثانویه محصولات فولاد مبارکه از نزدیک در جریان امکانات ،ظرفیت ها وطرح های توسعه فولاد گستر یزد  قرار گرفتند وضمن دریافت گزارش عملکرد شرکت وبرنامه ریزی آقدامات آتی از زحمات همکاران پرتلاش شرکت تقدیر نمودند.