در راستای برنامه مستمر  ومیدانی پایش عملکرد مراکز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل ،مدیرعامل هلدینگ مجتبی مهدیان ، رئیس هیات مدیره مهندس آنتیکی نژاد و معاونین فولاد متیل با حضور مدیر عامل شرکت آهن و فولاد اصفهان مهندس حاجیان از این شرکت بازدید و ضمن برسی فعالیت های آتی شرکت در جریان ظرفیت ها و امکانات و توسعه شرکت آهن و فولاد اصفهان قرار گرفته و طرح بار اندازهای این شرکت را مورد برسی قرار دادند .