استفاده از مواد شیمیایی گوناگون در صنایع مختلف امکان وقوع حادثه و آسیب به پرسنل را به همراه دارد و تماس روزانه با مواد شیمیایی باعث بروز بیماری‌های شغلی در بلند مدت می‌شود.همچنین خطر آتش سوزی و انفجار، فعل و انفعال شیمیایی و خطرات بهداشتی آنها می‌تواند منجر به ایجاد مشکلاتی در صنایع  شود.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، اطلاع از خطرات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیایی و آگاهی از نحوه کار با آنها یکی از الزامات قانونی در کارگاههاست و کارفرمایان موظفند نسبت به تهیه دستورالعمل ایمنی و بهداشتی مواد اقدام کرده و به پرسنل خود آموزش دهند.

در واقع لوزی خطر هر ماده شیمیایی بیان‌کننده میزان و درجه آسیب رسانی آن ماده شیمیایی در زمینه قابلیت اشتعال، فعل و انفعال شیمیایی، خطرات بهداشتی و خطرات خاص است.

برای آگاهی بیشتر با چگونگی ایمنی در نگهداری مواد شیمیایی، فایل پیوست را مطالعه کنید: