1

پیام ایمنی به مدیران (2) تعهد به خط مشی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در فولاد متیل الزامی است

 

 

 

 

شرکت فولاد متیل سلامتی و ایمنی سرمایه‌های انسانی را به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان از اولویت‌های اصلی خود دانسته و ارتقاء نظام بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در شرکت و ترویج این نظام در کلیه شرکت‌های هلدینگ را از رسالت‌های خود می‌داند و خط مشی و برنامه‌های خود را در همین راستا تدوین می‌کند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه شرکت فولاد متیل بوده و وظیفه همه صیانت از این سرمایه الهی است. در این زمینه نیز مدیریت شرکت فولاد متیل ضمن اعلام تعهد خود به این خط مشی، مشارکت کلیه کارکنان و ذینفعان را جهت تحقق آن ضروری دانسته و مواردی که در ادامه می‌آید را به عنوان خط مشی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی این شرکت اعلام کرده است:

  • از کلیه قوانین و مقررات ملی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مرتبط با فعالیت‌های خود تبعیت کرده و عملکرد سازمان‌های موفق در این زمینه را سرلوحه کارهای خود قرار دهد.
  • عملکرد بهداشت حرفه‌ای و ایمنی را به صورت مستمر و دائمی بهبود خواهد داد.
  • از طریق آموزش کافی و مناسب نسبت به افزایش آگاهی کارکنان در خصوص چگونگی انجام صحیح و ایمن کارها اقدام کند.
  • با انجام کنترل‌های لازم و اجرای پروژه‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، صدمات و بیماری‌های ناشی از کار را به حداقل برساند.
  • در همه شرکت‌های هلدینگ، ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای شناسایی و به منظور کاهش خطرات و بهبود شرایط محیط کار اقدامات کنترلی و اصلاحی تدوین گردد.

شایان ذکر است که هدف، ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای همه افراد اعم از کارکنان، مراجعه کنندگان، پیمانکاران و سایر ذینفعان است.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *