یکپارچگی و تجمیع مراکز خدماتی فولاد مبارکه در شرکت فولاد متیل/ ساخت سازه‌های پنل‌های خورشیدی و ایجاد شهرک خدماتی صنایع خودرویی و لوازم خانگی در کشور

محمد تاجمیر ریاحی، مدیرعامل شرکت فولاد متیل در حاشیه نمایشگاه بین المللی کیش گفت: در راستای بازطراحی ساختار مراکز خدماتی فولاد مبارکه یکپارچگی و تجمیع این مراکز در شرکت فولاد متیل در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ما در شرکت فولاد متیل به دنبال مرجعیت در ساخت سازه‌های پنل‌های خورشیدی و ایجاد شهرک خدماتی صنایع خودرویی و لوازم خانگی در کشور هستیم.