مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مصاحبه بـا خبرنـگار فـولاد گفـت: درآمـد فـروش شـرکت فـولاد مبارکه در 4ماهه ابتدایی سال1402نسبت به مدت مشـابه سـال قبل38.7درصد رشـد داشته است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، محمدیاسر طیب‌نیا در همین زمینه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بـه میـزان۲میلیـون و7۰۱هـزار و775تـن ثبـت سـفارش بـرای مصـرف کننـدگان داخلـی محصـولات فـولاد مبارکـه انجـام شـده اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه75درصـد ایـن محصـولات در بـورس کالا عرضـه شـده که این موضوع شـفافیت بیـش از پیـش در فـروش محصولات شـرکت را نشـان می‌دهـد.

وی اولویـت اول فـولاد مبارکـه را تأمین نیـاز داخلی و جهت‌گیری شـرکت را بازاریابی و تشـخیص نیازهـای بـازار به‌ویـژه در بخش محصـولات ویژه فـولادی و تأمیـن این نیازهـا دانسـت.

بـه گفتـه طیب‌نیـا خبر‌خوش‌ برای‌سهام‌داران درآمـد۴مـاه ابتدایـی سـال جـاری ایـن شـرکت به میزان ۸۴۰ هزار میلیـارد ریال بوده اسـت که در مقایسـه بـا درآمد چهارماهه سـال گذشـته که۶۰۶هـزار میلیـارد ریال بـوده، رشـد۳۸.7درصدی را نشـان می‌دهد که این میزان رشد درآمد خبر خوشی برای سـهامداران است.

رشد‌‌68درصدی‌فروش‌محصولات‌در‌تیرماه
وی ارتبـاط مؤثـر بـا مشـتریان و نـوآوری در بازاریابـی و چابکـی در تصمیم‌گیری را از دلایل رشـد فروش فولاد مبارکه دانسـت و گفت: فولاد مبارکـه در تیرماه امسـال فروشـی بیـش از  ۲۰هـزار میلیارد تومـان به ثبت رسانده که نسبت به تیرماه سال گذشته رشد۶۸درصدی داشته است.

مدیرعامـل فـولاد مبارکـه در ادامـه از عرضـه۸7درصد محصـولات فولادمبارکـه در بـازار داخـل خبـر داد و گفـت:۱۳درصـد محصـولات شـرکت نیز بـه بازارهـای جهانـی صادرشـده اسـت تـا ضمـن ارزآوری برای کشـور، ارزش افزوده بیشـتری بـرای سـهام‌داران و ذی‌نفعان شـرکت بـه ارمغان آورده باشـیم.

توسعه‌شبکه‌خرده‌فروشی‌از‌دیگر‌اولویت‌های‌فولاد‌ مبارکه
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: توسعه شبکه خرده فروشی به منظور کاهش فاصله قیمت بـازار با عرضـه های فـولاد مبارکه در بـورس از دیگـر اولویت‌های فولادمبارکه در سـال۱۴۰۲است.