مدیرعامل هلدینگ متیل تاکید کرد: کنترل بازار ورق از طریق مراکز خدماتی در کشور میسر است