آقای ابراهیم دادخواه تهرانی

معاون راهبردی و امور شرکت‌ها

آقای محمد تاجمیر ریاحی

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

آقای رحمت الله نادری بنی

سرپرست معاونت مالی و سرمایه های انسانی