آقای ابراهیم دادخواه تهرانی

معاون راهبردی و امور شرکت‌ها

آقای رضا حیدری

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

آقای غلامرضا کوهستانی

معاون مالی اداری و سرمایه های انسانی