مشخصات کلی کلاف گرم
 حداقل ۱/۵ میلی متر ـ حداکثر ۱۶ میلی متر
ضخامت :
حداقل ۶۰۰ میلی متر ـ حداکثر ۱۸۵۰ میلی متر
عرض :
حداقل ۳/۵ تن ـ حداکثر ۲۹/۵ تن
وزن کلاف :

 

مشخصات کلی ورق گرم 
 حداقل ۱/۵ میلی متر ـ حداکثر ۱۶ میلی متر
ضخامت :
حداقل ۶۰۰میلی متر ـ حداکثر ۱۸۵۰ میلی متر
عرض :
حداقل ۱۰۰۰ میلی متر ـ حداکثر ۱۲۰۰۰ میلی متر
طول :
حداقل ۲ تن ـ حداکثر ۷/۵ تن
وزن بسته :

 

مشخصات کلی کلاف اسیدشویی
 حداقل ۱/۸ میلی متر ـ حداکثر ۵/۳ میلی متر
ضخامت :
حداقل ۶۰۰ میلی متر ـ حداکثر ۱۵۳۰ میلی متر
عرض :
حداقل ۲/۲ ـ حداکثر ۲۵/۷ تن
وزن کلاف :