مشخصات کلی محصولات قلع اندود
مشخصات ابعادی
          ضخامت (میلیمتر)
عرض (میلیمتر)
طول (میلیمتر)
نوع محصول
۰٫۱۸ – ۰٫۴
۶۰۰ – ۱۰۰۰
۴۵۷ – ۱۲۰۶
ورق قلع اندود
۰٫۱۸ – ۰٫۴
۶۰۰ – ۱۰۳۰
کلاف قلع اندود
محدوده وزنی و دوره زمانی تولید
     حداقل دوره زمانی (روز)
محدوده وزنی (تن)
نوع محصول
۷۵
۱ – ۲
ورق قلع اندود
۷۳
۱٫۸ – ۱۶٫۵
کلاف قلع اندود

مشخصات کلی کلاف گالوانیزه
مشخصات ابعادی
        ضخامت (میلیمتر)
عرض (میلیمتر)
     نوع محصول
۰٫۲۵
۷۵۰
حداقل
۲
۱۵۱۰
حداکثر
محدوده وزنی و دوره زمانی تولید
        حداقل دوره زمانی (روز)
محدوده وزنی (تن)
       نوع محصول
۴۷
۲٫۷
حداقل
۲۳٫۸
حداکثر

مشخصات کلی کلاف رنگی
مشخصات ابعادی
          ضخامت (میلیمتر)
عرض (میلیمتر)
     نوع محصول
۰٫۲۵
۷۵۰
حداقل
۱٫۵
۱۵۰۰
حداکثر
محدوده وزنی و دوره زمانی تولید
          حداقل دوره زمانی (روز)
محدوده وزنی (تن)
     نوع محصول
۵۰
۲٫۲
حداقل
۱۱٫۹
حداکثر