مشخصات کلی کلاف سرد
  حداقل ۰/۳۵ میلی متر ـ حداکثر ۳ میلی متر
 ضخامت     
  حداقل ۶۰۰ میلی متر ـ حداکثر ۱۵۳۰ میلی متر
   عرض
  حداقل ۴/۵ تن ـ حداکثر ۲۳/۸ تن
  وزن کلاف

 

مشخصات کلی ورق سرد
  حداقل : ۰/۳۵ میلی متر ـ حداکثر ۳ میلی متر
 ضخامت
 حداقل ۶۰۰ میلی متر ـ حداکثر ۱۵۱۰ میلی متر
 عرض
 حداقل ۷۵۰ میلی متر ـ حداکثر ۴۰۰۰ میلی متر
 طول
  حداقل ۱ تن – حداکثر ۵ تن
 وزن بسته

 

مشخصات کلی نوار باریک
  حداقل ۰/۳۵ میلی متر ـ حداکثر ۲ میلی متر
 ضخامت 
  حداقل ۶۰ میلی متر ـ حداکثر ۵۵۹ میلی متر
  عرض