سرمایه شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به تاریخ 1400/06/31 به مبلغ 527,731 میلیون ریال شامل 5,277,310 سهم عادی یکصد هزارریالی با نام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است: