سرمایه شرکت اصلی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۲۷.۷۳۱ میلیون ریال ، شامل ۵.۲۷۷.۳۱۰  سهم عادی یکصد هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد . ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :