سرمایه شرکت بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به مبلغ ۵۲۷,۷۳۱ میلیون ریال شامل ۵,۲۷۷,۳۱۰ سهم عادی یکصد هزارریالی با نام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران شرکت تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است: