نام : آقای رضا حیدری

سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

نام : آقای غلامرضا طاهری

سمت : رئیس هیات مدیره

نام : آقای رسول پور سعادت

سمت : عضو هیات مدیره

نام : آقای یونس حمزوی تله بازلو

سمت : عضو هیات مدیره

نام : آقای سعید رفیعی پورعلوی

سمت : عضو هیات مدیره