نام : آقای محمد تاجمیر ریاحی

سمت : مدیر عامل

نام : آقای رضا حیدری

سمت : رئیس هیات مدیره

نام : آقای رسول پور سعادت

سمت : عضو هیات مدیره

نام : آقای یونس حمزوی تله بازلو

سمت : عضو هیات مدیره

نام : آقای سعید رفیعی پورعلوی

سمت : عضو هیات مدیره