اعضاء هیات مدیره

 

 آقای غلامرضا طاهری
رئیس هیات مدیره
  
آقای رضا حیدری مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره  
 آقای یونس حمزوی تله بازلو
 عضو هیات مدیره
 آقای مهرداد وطنی
عضو هیات مدیره
 آقای رسول پور سعادت
 عضو هیات مدیره