مالی : 02122256473 بازرگانی : 02122228707
اداری : 02122222930 امور شرکت ها : 02122222946
روابط عمومی : 02122222958 فکس : 02122253415
کد پستی : 1911834713 پست الکترونیک : info@metilsteel.ir

ارسال پیام به فولاد متیل

    فولاد متیل روی نقشه