معاونت مالی،اداری و سرمایه های انسانی 021-22256473
معاونت راهبردی و امور شرکتها 021-22222946
روابط عمومی 021-22222958
تلفن گویا 021-22223809
فکس 021-22253415
پست الکترونیک info@metilsteel.ir
کد پستی 1911834713

ارسال پیام به فولاد متیل

    فولاد متیل روی نقشه