در راستای برنامه مستمر  ومیدانی پایش عملکرد مراکز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل ،مدیرعامل شرکت مهندس مهدیان به همراه معاونین  مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور بازدید وضمن بررسی خط تولید استاتور،خدمات برش ورق وطرح احداث واحد تولید آلومینا فیوزد و برد سرامیکی  از نزدیک در جریان امکانات ،ظرفیت ها وطرح های توسعه آهن وفولاد نور قرار گرفتند وضمن دریافت گزارش عملکرد شرکت وبرنامه ریزی اقدامات آتی ، از زحمات همکاران پرتلاش شرکت تقدیر نمودند.