Detects user uses Internet Explorer

آرشیو روزانه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

بازدید مدیرعامل هلدینگ مجتبی مهدیان ، رئیس هیات مدیره ومعاونین فولاد متیل از شرکت آهن و فولاد اصفهان

در راستای برنامه مستمر  ومیدانی پایش عملکرد مراکز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل ،مدیرعامل هلدینگ مجتبی مهدیان ، رئیس هیات مدیره مهندس آنتیکی نژاد و معاونین فولاد متیل با حضور مدیر عامل شرکت آهن و فولاد اصفهان مهندس حاجیان از این شرکت بازدید و ضمن برسی فعالیت های آتی شرکت در جریان ظرفیت ها و […]