Detects user uses Internet Explorer

آرشیو روزانه: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

بازدید مهندس مهدیان به همراه معاونین مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور

در راستای برنامه مستمر  ومیدانی پایش عملکرد مراکز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل ،مدیرعامل شرکت مهندس مهدیان به همراه معاونین  مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور بازدید وضمن بررسی خط تولید استاتور،خدمات برش ورق وطرح احداث واحد تولید آلومینا فیوزد و برد سرامیکی  از نزدیک در جریان […]