اعضاء هیات مدیره

 آقای مجتبی مهدیان
رئیس هیات مدیره
  
آقای سیروس حامدی
نایب رئیس هیات مدیره
  
 

آقای عبدالحمید قره داغی

عضو هیات مدیره

آقای رضا حیدری
 عضو هیات مدیره
   آقای مهرداد وطنی
عضو هیات مدیره