اعضاء هیات مدیره

 آقای مجید آنتیکی نژاد
رئیس هیات مدیره
  
آقای علیرضا معینی بخش
نایب رئیس هیات مدیره
  
  آقای رضا حیدری
 عضو هیات مدیره
آقای یاسر انتظامی
عضو هیات مدیره
    
آقای علیرضا منصوری
عضو هیات مدیره