اعضاء هیات مدیره

 آقای مجید آنتیکی نژاد
رئیس هیات مدیره
  
آقای عبدالحمید قره داغی
نایب رئیس هیات مدیره
  
  آقای رضا حیدری
 عضو هیات مدیره
آقای مهرداد وطنی
عضو هیات مدیره
    
آقای علیرضا منصوری
عضو هیات مدیره